shutterstock 774242251

                ในการส่งภาพเข้าไปขายในไมโครสต็อกนั้น ไม่ใช่ว่าเรามีภาพอะไรแล้วต้องการจะขายก็ทำได้ทุกภาพ ผู้ที่มีสิทธิเด็ดขาดในการพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับภาพใดของเราไว้ขายนั้น คือ Inspector หรือผู้ตรวจสอบภาพของไมโครสต็อกแต่ละแห่ง บรรดา Inspector เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคุณภาพของภาพในทุก ๆ ด้านว่าจะรับหรือปฏิเสธ นอกจากคุณภาพและเนื้อหาของภาพแล้ว นโยบายของไมโครสต็อกแต่ละแห่งก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของ Inspector ไมโครสต็อกแต่ละแห่งมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน บางแห่งเน้นการขายภาพไปยังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูง โดยยินดีจ่ายในราคาแพง ภาพที่ต้องการจึงต้องมีความยอดเยี่ยมทั้งในด้านคุณภาพและเนื้อหาเท่านั้นจึงจะรับไว้ ในขณะที่ไมโครสต็อกบางแห่ง เน้นการขายภาพให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อภาพในราคาต่ำ โดยไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพสูงสุดของไฟล์ภาพในระดับสูงสุด จึงไม่ได้เข้มงวดกับคุณภาพโดยรวมทุกด้านของภาพมากนัก ภาพที่มีคุณภาพไฟล์ปานกลาง แต่มีเนื้อหาดี ก็สามารถผ่านการพิจารณาได้ ดังนั้น บ่อยครั้งที่ภาพสต็อกซึ่งผ่านการพิจารณาจากไมโครสต็อกแห่งหนึ่ง และมียอดดาวน์โหลดดีมาก กลับไม่ผ่านการพิจารณาจากไมโครสต็อกอีกแห่งหนึ่ง

 

 


                ในการพิจารณารับภาพของไมโครสต็อก หากว่าภาพใดถูกปฏิเสธ โดยธรรมเนียมของธุรกิจนี้ จะต้องมีการแจ้งเหตุผลที่ไม่รับภาพนั้นมายังเจ้าของภาพทุกครั้ง เพื่อใช้ช่างภาพได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ยังบกพร่องอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเฉพาะภาพนั้น ๆ แล้วส่งกลับไปให้พิจารณาใหม่ หรือปรับปรุงในการถ่ายภาพอื่น ๆ ที่จะส่งครั้งต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเนื้อหาภาพที่มีโอกาสขายได้มากขึ้น  เหตุผลหรือคำแนะนำเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ส่งภาพ  เนื่องจากเป็นสิ่งที่มาจากผู้เป็นมืออาชีพเกี่ยวกับภาพถ่ายเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง และให้เหตุผลที่ตรงประเด็นสำหรับภาพแต่ละภาพ  


         ไมโครสต็อกแต่ละแห่งจะมีการใช้  Wording หรือถ้อยคำในเหตุผลประกอบการปฏิเสธภาพที่แตกต่างกันไป แต่เนื้อหาหรือความหมายของเหตุผลก็จะสรุปออกมาคล้าย ๆ กัน  ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างเหตุผลในการปฏิเสธภาพจาก Shutterstock  เป็นหลักในการอธิบายเนื้อหาของบทความนี้ ตัวอย่างส่วนหนึ่งของเหตุผลในการปฏิเสธภาพ มีดังนี้

1. Limited Commercial Value--We do not need this image at this time.

มีมูลค่าทางการค้ามีจำกัด -- เราไม่ต้องการภาพนี้ในเวลานี้

          นี่คือหนึ่งในเหตุผลยอดนิยมที่สุด ที่ช่างภาพสต็อกได้รับเมื่อถูกปฏิเสธภาพ มักเกิดกับภาพที่คุณภาพทั่วไปค่อนข้างดีหรือแม้แต่ดีมากแต่เป็นวัตถุที่มีเนื้อหาเฉพาะกลุ่มหรือแคบมาก ๆจนไม่น่าจะมีลูกค้าสนใจซื้อ หรือจินตนาการไม่ได้ว่าผู้ซื้อจะซื้อภาพเอาไปทำอะไรภาพสต็อกที่ดี จะต้องเป็นภาพที่มีเนื้อหาเป็น สากล ให้มากที่สุด ยิ่งเป็นวัตถุที่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นเท่านั้น บ่อยครั้งที่เราถ่ายภาพสิ่งของที่ดูสวยงามอลังการงานสร้างมาก ๆ และภาพที่ออกมาก็มีคุณภาพดีทุก ๆ ด้าน แต่ภาพถูกปฏิเสธ เนื่องจากเหตุผลดังที่ว่านี้ ในทางตรงข้าม เหตุผลนี้มักใช้สำหรับให้กับภาพที่มีเนื้อหาเป็นสากลปกติ เพียงแต่ว่าไมโครสต็อกมีจำนวนภาพเหล่านั้นอยู่มากพอแล้ว จึงไม่ต้องการเพิ่มจำนวนภาพเหล่านี้เข้าไปอีกภาพแนว Background หรือ Texture เช่น กำแพงอิฐนี้ เป็นภาพที่ลูกค้านิยมดาวน์โหลดกันมากที่สุดประเภทหนึ่ง

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีภาพประเภทนี้อยู่มากแล้ว แม้จะมีคุณภาพของไฟล์ดีเยี่ยม

แต่ก็มักจะได้รับเหตุผลเรื่อง LCV อยู่เสมอ

2. Composition--Limited commercial value due to framing, cropping, and/or composition.

องค์ประกอบของภาพ -- มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ในทางการค้า อันเนื่องจากระยะขอบหรือกรอบภาพไม่เหมาะสม การตัดส่วนที่ไม่เหมาะสม และ/หรือวางองค์ประกอบภาพไม่ดี 

          ภาพประเภทนี้มักจะเป็นภาพที่มีการจัดองค์ประกอบโดยมีบางส่วนของวัตถุสำคัญในภาพถูกตัดให้ขาดหายไปเล็กน้อย หรือมีอยู่ครบ แต่วางตำแหน่งไว้ชิดหรือติดขอบภาพด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ลูกค้าจะนำชิ้นงานอื่นมาผสม นำตัวอักษรมาใส่ หรือนำไปไดคัทเพื่อแยกฉากหลังออกได้ยาก

 

ภาพนี้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลข้อ 2 เรื่อง Composition ซึ่ง ผู้ตรวจสอบภาพน่าจะพิจารณาว่าภาพ “แน่น” เกินไป

ไม่เหลือพื้นที่ไว้สำหรับให้ลูกค้าเพิ่มเติมเนื้อหาหรือองค์ประกอบอื่น ๆ เข้าไปได้อีกแล้ว

เป็นบทเรียนได้ว่า ในการถ่ายภาพลักษณะนี้ครั้งต่อไป ควรจะถ่ายให้ “หลวม” กว่านี้สักเล็กน้อย 

3. Poor Lighting--Poor or uneven lighting, or shadows. White balance may be incorrect.

การให้แสงหรือการจัดแสงไม่ดี แสงแย่หรือไม่สม่ำเสมอ หรือมีเงาที่ดูไม่กลมกลืนกับภาพ หรืออาจจะตั้งไวท์บาลานซ์ไม่ถูกต้อง

          ภาพที่มีการให้แสงแบบทึม ๆ ทึบ ๆ ดูแล้วหม่นหมอง ไม่สดใส รวมทั้งภาพที่มีแสงส่องกระจายหย่อม ๆ หรือมีเงาที่ดูแล้วไม่กลมกลืนกับเนื้อหาภาพก็จะถูกปฏิเสธ เช่น ภาพของวัตถุทั่วไปที่ต้องการแสดงรายละเอียดของพื้นผิว มักจะต้องการแสงที่สม่ำเสมอ แสงประเภทนี้แตกต่างกับแสงส่องเฉพาะจุดโดยจงใจให้เหมาะกับวัตถุหรือเนื้อหาในภาพ เช่น ภาพแสงส่องเฉพาะจุดลงบนดอกไม้ซึ่งเป็นวัตถุหลักของภาพ มากกว่าบริเวณรอบ ๆ ซึ่งเป็นวัตถุประกอบหรือวัตถุรอง เป็นต้นภาพนี้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลตามข้อ 3 ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเหตุผลหลักคือคำว่า Poor  ซึ่งหมายถึง แสงไม่ดี

มากกว่าเหตุผลอื่น เพราะภาพนี้ ไม่มีแสงกระจายเป็นหย่อม ๆ แล้วก็ไม่มีเงา แถม White Balance ก็ไม่น่าจะผิดแต่อย่างใด

4. Focus--Your image is not in focus or focus is not located where we feel it works best.

การโฟกัส –  ภาพของคุณภาพนี้ โฟกัสไม่ถูกจุด หรือโฟกัสในจุดที่เรา (Inspector) ดูแล้วเห็นว่า มันไม่ดีเท่าที่ควร

          ภาพประเภท ชัดตื้น มักจะถูกปฏิเสธด้วย ข้อหา นี้บ่อยครั้ง ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าโฟกัสตรงจุดไหนดี จุดไหนไม่ดี เป็นสิทธิขาดของ Inspector แม้เราจะมีเหตุผลว่าเราโฟกัสภาพตรงนั้นตรงนี้เพราะอะไร แต่ถ้า Inspector มองว่าผลของมันออกมาไม่ดี หรือไม่เหมาะสำหรับการเป็นภาพสต็อก ก็มีสิทธิปฏิเสธได้เช่น ภาพวัตถุใด ๆ ที่เรียงกันเป็นแถวในแนวลึกและถ่ายแบบชัดตื้น ผู้ถ่ายโฟกัสที่วัตถุชิ้นที่สองหรือสามจากระยะหน้าเลนส์เพราะดูแล้วสวยกว่า แต่ Inspector ส่วนใหญ่จะชอบให้โฟกัสที่วัตถุชิ้นแรกในแถวมากกว่า เพราะเหมาะสมกับความเป็นภาพสต็อก ส่วนการโฟกัสแบบแรกนั้น เป็นที่นิยมกันในภาพแนวศิลป์มากกว่า เป็นต้น

ภาพนี้ถ้าจะให้ผ่านแน่นอน ต้องถ่ายให้ระยะชัดลึกครอบคลุมโต๊ะทั้งสองตัว แต่ขณะถ่าย อยู่ภายใต้สภาพแสงที่น้อยมากและไม่มีขาตั้งกล้อง

ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องเปิดหน้ากล้องกว้าง f/4 คิด ไว้ก่อนแล้วว่าระยะชัดลึกอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด

แต่ก็ต้องเสี่ยงดู ดีกว่าไม่ได้ถ่าย ยันตัวเองไว้กับผนังระเบียง เลือกโฟกัสที่โต๊ะตัวแรก

ปรากฎว่า ผู้ตรวจสอบภาพเขาไม่ได้สนใจว่า เราถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมอย่างไร เขาต้องการเพียงภาพที่มีความคมชัด

และชัดลึกที่เหมาะสมกับการเป็นภาพสต็อกเท่านั้น ภาพนี้จึงถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเรื่องการโฟกัสในที่สุด

5. Lighting Problems--Purple fringe, blown highlights or lenses flare

มีปัญหาในเรื่องแสง ภาพมีขอบม่วง, มีจุดที่เป็นส่วนสว่างมากเกินไปจนขาดรายละเอียด หรือมีแฟลร์อยู่ในภาพ

                สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งในการถ่ายภาพสต็อกกับภาพแนวสวยงามทั่วไปก็คือ แสงที่เป็นส่วนสว่างมาก ๆ เป็นจุด ๆ หรือหย่อม ๆ บนวัตถุ ที่เรานิยมเรียกกันว่า เบิร์น อาจจะทำให้ภาพแนวศิลป์หรือแนวประกวดทั่วไปดูดีหรือดูเด่นขึ้นมาได้ แต่สำหรับภาพสต็อก แสงประเภทนี้มีแต่จะทำให้ภาพมีโอกาสถูกปฏิเสธเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วแล้ว ไมโครสต็อกจะยอมให้มีแสงสว่างจนขาดรายละเอียดได้ก็เฉพาะฉากหลังของภาพที่ตั้งใจจะเป็นภาพแบบ ฉากหลังขาว หรือ Isolated อันเป็นแนวภาพยอดนิยมแนวหนึ่งในไมโครสต็อกเท่านั้น

6. Similar Submissions--Too many of the same subject.

ภาพซ้ำหรือภาพเหมือน มีภาพวัตถุเดียวกันซ้ำกันหรือคล้ายกันมากเกินไป

           การถ่ายภาพวัตถุใด ๆ ก็ตามในหลาย ๆ มุมมอง โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการถ่ายภาพขาย คุณมักจะไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจว่า ควรจะส่งภาพใดและไม่ควรจะส่งภาพใด ก็เลยส่งภาพของวัตถุที่ซ้ำ ๆ กันไปทั้งหมด ไมโครสต็อกจะเลือกภาพที่คิดว่า ดีที่สุด เอาไว้จำนวนหนึ่ง ที่เหลือก็จะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลนี้ ดูเหมือนว่าการทำอย่างนี้จะง่าย คือส่งภาพทั้งหมดที่เราถ่าย ไม่ว่าภาพนั้นจะซ้ำหรือไม่ แล้วโยนภาระให้ผู้ตรวจสอบภาพตัดสินใจเอาเอง แต่ในความเป็นจริง การทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้คุณเสียเวลามากมายในการอัปโหลดและทำการ Submit ภาพแล้ว คุณมีโอกาสที่จะถูกส่งจดหมายมาเตือนในเรื่องนี้ และถ้ายังทำอีกบ่อย ๆ ก็อาจจะถูกพักสิทธิในการส่งภาพชั่วคราวหรือถาวรได้

7 . Noise -- Noise, film grain, over-sharpening, or artifacts at full size.

ปัญหาเรื่อง Noise –  มี Noise, มีเกรนจัดหรือเห็นได้ชัด, มีการปรับแต่งความคมชัดมากเกินไป หรือมีจุดรบกวนเมื่อดูภาพแบบ 100%

          เหตุผลนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เพราะเป็นเหตุผลหลักที่ภาพจะต้องถูกปฏิเสธแบบไม่ต้องสงสัย เคล็ดลับสำคัญในการหลีกเลี่ยงข้อหานี้ คือก่อนที่จะส่งภาพ หากมีข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพ ให้คุณทำการขยายภาพขึ้นมาดูที่อัตรา 1:1  หรือแบบ 100% หรือแบบ Full Size (แล้วแต่จะเรียกว่าอะไร แต่ความหมายเหมือนกัน) ซึ่งจะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ของภาพได้ชัดเจนขึ้น บรรดาผู้ตรวจสอบภาพ ก็ดูภาพของเราในแบบนี้ทั้งสิ้น ไม่ใช่ดูแบบย่อในจอเล็ก ๆ เหมือนในจอคอมพิวเตอร์ของเรา


ภาพนี้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเรื่อง Noise แม้ว่าในขณะทำการปรับแต่งภาพ ผู้เขียนได้ทำการลด Noise ลงไปแล้ว

แต่ก็พลาดที่ไม่ได้ขยายภาพขึ้นมาตรวจสอบดูแบบ 100% อีกครั้งหนึ่ง เมื่อภาพถูกปฏิเสธด้วยข้อหานี้

จึงมาขยายขึ้นดู ปรากฏว่าพบ Noise หลง เหลืออยู่เล็กน้อยในบริเวณท้องฟ้าด้านบน

สำหรับจุดรบกวนประเภทนี้ แม้จะมีอยู่น้อยแค่ไหน แต่ก็มักจะไม่รอดสายตาของผู้ตรวจสอบภาพไปได้

8. Overuse--Overuse of noise reduction software

ใช้โปรแกรมกำจัด Noise ในระดับที่มากเกินไป

          การกำจัด Noise ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนพิกเซลทั้งหมดของภาพทั้งภาพ ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภาพมีความเนียนเรียบทั่วกันทั้งหมด หากให้มากเกินไปจะทำให้ภาพมีความเบลอขาดความคมจนเกินระดับที่ไมโครสต็อกจะยอมรับได้ ดังนั้น การใช้โปรแกรมกำจัด Noise จึงต้องทำเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

9. Editing--Your illustration has rough edges.

ปัญหาจากการตัดต่อ ภาพของคุณมีขอบไม่เรียบ ขอบขรุขระมีรอยหยัก

          ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับมือใหม่ที่ยังมีความชำนาญน้อยในการตกแต่งภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามแยกเอาฉากหลังออกจากวัตถุหลัก เพื่อทำภาพในรูปแบบ ฉากหลังขาว หรือ “Isolation” การใช้ค่าในการปรับขอบของภาพไม่ถูกต้อง จะทำให้ภาพมีร่องรอยของการตัดต่อที่เห็นได้ชัดเจนมากเกินไป ดังนั้น จึงควรทดลองการตั้งค่าขอบภาพหลายๆ  แบบว่าค่าเท่าใดจึงจะให้ขอบภาพที่ดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับสไตล์ภาพสต็อกที่สุด

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับภาพที่ถูกปฏิเสธจากไมโครสต็อก

           ภาพที่ถูกปฏิเสธมาในครั้งแรก โดยเฉพาะเหตุผลข้อแรก คือ Limited Commercial Value (ภาษาช่างภาพสต็อกชาวไทยชอบเรียกกันว่า  LCV)  ซึ่งเป็นการปฏิเสธที่ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจ ของผู้ตรวจสอบภาพแต่ละคนเป็นสำคัญ ถ้าหากว่าเจ้าของภาพมีความมั่นใจในภาพนั้นมาก ๆ หรือชอบภาพนั้นเป็นพิเศษ หรือไม่ก็มีความมั่นใจว่า ภาพน่าจะขายได้ ก็สามารถที่จะส่งภาพนั้นกลับเข้าไปใหม่ได้อีก โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ  แต่มีเทคนิคในการส่งซ้ำคือ เว้นระยะสัก 1 2 สัปดาห์แล้วค่อยส่งผสมเข้าไปกับภาพอื่น ๆ ตามปกติ  และผสมเข้าไปจำนวนน้อย ๆ เท่านั้น ช่างภาพสต็อกทั่วไปทั้งไทยทั้งฝรั่งต่างก็ชอบทำแบบนี้ ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด และมีจำนวนมากที่ภาพซึ่งไม่ผ่านในครั้งแรก แต่ผ่านในครั้งที่สอง บางครั้งต้องส่งกันถึงสามสี่ครั้งก็มีถึงจะผ่าน เทคนิคในการเว้นระยะเวลานั้นก็เพื่อให้มีโอกาสที่ภาพจะไปอยู่ในคิวตรวจของผู้ตรวจสอบภาพคนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะตีความว่า ภาพของเรานั้นไม่ใช่ภาพที่ LCV ก็เป็นได้ แต่ถ้าส่งซ้ำแล้วมักจะไม่ผ่านอีกเป็นประจำ ก็เป็นไปได้ว่า เหตุที่ภาพไม่ผ่านนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภาพอย่างเดียว แต่อาจจะขึ้นอยู่กับว่า ภาพของเราเป็นภาพ LCV จริง ๆ ก็ได้

 

ภาพนี้ถูกปฏิเสธในการส่งครั้งแรกด้วยเหตุผลเหตุผลข้อ 4 เรื่องการโฟกัส

หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ได้ลองส่งเข้าไปใหม่ปะปนกับภาพชุดอื่น ๆ โดยไม่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ปรากฏว่าได้รับการ Approved  ในครั้งที่ 2 หมายเลขภาพใน Shutterstock คือ 59789431

           ภาพที่ถูกปฏิเสธจากไมโครสต็อกใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไมโครสต็อกที่รับภาพง่าย ๆ อย่าง 123rf  หรือที่รับภาพยากสุด ๆ อย่าง iStockphoto ไม่ได้หมายความว่า จะถูกปฏิเสธเหมือนกันจากไมโครสต็อกแห่งอื่น ๆ ที่เหลือ เช่น เราส่งภาพเข้าไปยัง 123rf ซึ่งถือว่ารับภาพไม่ยาก แล้วภาพถูกปฏิเสธ ถ้าคิดตามตรรกะง่าย ๆ หากว่าไมโครสต็อกที่รับภาพง่ายที่สุด ยังปฏิเสธภาพนั้นเสียแล้ว ที่เหลือก็คงจะปฏิเสธทุกแห่งแน่ ๆ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ภาพที่ 123rf ปฏิเสธ ก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยไปที่ผ่านในไมโครสต็อกแห่งอื่น ๆ ที่รับภาพยากกว่า เช่น Fotolia, Dreamstime, Shutterstock หรือแม้แต่ iStockphoto   ในทางกลับกัน ภาพบางภาพ ได้รับการ Approved ที่ iStockphoto ซึ่งถือว่าเป็นไมโครสต็อกที่รับภาพยากที่สุด ถ้าคิดด้วยตรรกะแบบเดียวกับกรณีแรก ก็หมายความว่า ภาพนั้นจะต้องผ่านที่อื่น ๆ ทุกแห่งอย่างแน่นอน แต่ในสถานการณ์จริง มีบ่อยครั้งเช่นกันที่ภาพผ่าน iStockphoto แล้ว กลับไปถูกปฏิเสธใน 123rf, Fotolia, Dreamstime หรือ Shutterstock  ดังนั้น หากว่านักถ่ายภาพมีความมั่นใจในภาพของตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว การถูกปฏิเสธจากไมโครสต็อกแห่งหนึ่งแห่งใด เราก็ยังมีโอกาสเสมอที่ภาพนั้นจะไปผ่านในไมโครสต็อกอีกหลายแห่งที่เหลือต่อไป


ผู้เขียนส่งภาพนี้ไปยัง Shutterstock เป็น ที่แรก ปรากฏว่า ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเรื่องจุดโฟกัสไม่เหมาะสม

แต่ต่อมาได้เอาไปส่งที่ไมโครสต็อกอื่นๆ ปรากฏว่าผ่านหมดทุกแห่ง

ทั้ง 123rf, Dreamstime, Fotolia และผ่านแม้แต่ที่ iStockphoto (ID : 14261087)

          ภาพที่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลด้าน คุณภาพ จริง ๆ เช่น เกี่ยวกับ Noise เกี่ยวกับขอบม่วง เกี่ยวกับจุดสว่างที่สูญเสียรายละเอียด เกี่ยวกับแฟลร์ ฯลฯ ภาพเหล่านี้ ถ้าหากส่งกลับเข้าไปใหม่โดยปราศจากการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม เกือบทั้งหมดของภาพเหล่านี้จะถูกปฏิเสธอีกครั้งค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากเหตุผลด้านคุณภาพของภาพ เป็นเหตุผลทาง วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เหตุผลด้าน ความรู้สึก บรรดาผู้ตรวจสอบภาพมักจะตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ถูกต้องใกล้เคียงกันเป็นมาตรฐานพอสมควร ดังนั้น หากได้เหตุผลทำนองนี้มา และต้องการส่งภาพเข้าไปลองลุ้นดูใหม่ ก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องเสียก่อน จึงจะมีโอกาสผ่านได้

          ในการส่งเหตุผลประกอบการปฏิเสธภาพนั้น บางครั้งเหตุผลที่ให้มาสำหรับภาพภาพเดียว อาจจะมีเหตุผลเป็นชุด หรือมีสองสามเหตุผลรวม ๆ กัน เจ้าของภาพต้องพยายามวิเคราะห์หรือแยกให้ออกว่า ภาพของเราถูกข้อหาอะไรกันแน่ เช่น มีเหตุผลประกอบคำปฎิเสธว่า Lighting Problems--Purple fringe, blown highlights or lenses flare  เมื่อเราได้อ่านเหตุผลพวกนี้แล้ว จะต้องตัดสินเอาเองว่าภาพของเราไม่ผ่านเพราะอะไร ระหว่าง เพราะมีขอบม่วง หรือเพราะมีจุดสว่างที่สูญเสียรายละเอียด หรือเพราะว่ามีแฟลร์ เหตุผลที่เป็นดังนี้ เพราะว่าในแต่ละวัน Inspector หรือผู้ตรวจสอบภาพ จะต้องดูภาพเป็นจำนวนมากมายมหาศาล (หลายหมื่นภาพ หรืออาจจะถึงแสนภาพต่อวัน) ดังนั้น ภาพแต่ละภาพจะมีเวลานับเป็นเพียงหน่วยวินาทีเท่านั้นที่จะถูกตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และหากว่าไม่ผ่าน ก็จะไม่มีการมานั่งพิมพ์คำอธิบายเหตุผลให้กับภาพเป็นรายภาพ แต่จะใช้ชุดของเหตุผลสำเร็จรูปที่ได้พิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยการกดหมายเลขชุดเหตุผลที่ตรงหรือใกล้เคียงกับเหตุผลในการปฏิเสธภาพนั้น ๆ ซึ่งเหตุผลแต่ละชุดก็จะมีการรวมเอาเหตุผลย่อยในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน ดังนั้น เจ้าของภาพจึงต้องทำหน้าที่วิเคราะห์เอาเองว่า หากมีหลายเหตุผลอยู่ในชุดเดียวกัน ภาพของเราถูกปฏิเสธเพราะเหตุผลอะไรกันแน่ และทำการแก้ไขปรับปรุงไปตามนั้น


ภาพนี้ส่งไป Shutterstock ครั้งแรก ปรากฏว่าถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลด้านองค์ประกอบตามข้อ 2

ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า เป็นเพราะลักษณะของภาพที่เอียงอันเกิดจากการถ่ายจากมุมต่ำ จึงได้ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ จัดการแก้ไขภาพให้อยู่ในแนวตรง

และส่งเข้าไปใหม่ปรากฏว่าผ่านด้วยดี ในชุดนี้มีภาพลักษณะเดียวกันนี้ 5 ภาพ ที่ไม่ผ่านในครั้งแรก เมื่อแก้ไขแบบเดียวกันแล้วก็ผ่านทั้งหมด

          การส่งภาพกลับเข้าไปใหม่นั้น แม้ปกติจะทำได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะส่งภาพทุกภาพกลับเข้าไปเป็นรอบที่สองที่สาม ควรเลือกเฉพาะภาพที่มั่นใจมาก ๆ เท่านั้น เนื่องจากการส่งภาพไปใหม่นี้ สำหรับไมโครสต็อกบางแห่งก็มีผลกระทบอยู่บ้าง เช่น

          ที่ Shutterstock หากว่าเราส่งภาพกลับเข้าไปใหม่ และภาพถูกปฏิเสธอีก (โดยเฉพาะภาพที่ส่งกลับเข้าไปแบบไม่ได้แก้ไขอะไรเลย) หากเป็นบ่อย ๆ เราก็จะถูกส่งคำเตือน หรือ Warnning มายังหน้า Account ของเรา หากว่าคำเตือนนี้มีมาครบ 5 ครั้ง เราก็จะถูกพักบัญชีผู้ขายภาพไว้ชั่วคราว ไม่มีสิทธิส่งภาพไปขายอีก และต้องส่งภาพเข้าไป 10 ภาพเพื่อทำการสอบใหม่เหมือนตอนเริ่มต้นสมัครสมาชิกทุกประการ ถ้าสอบผ่านก็สามารถเข้าใช้งาน Account และ Gallery เดิมได้อีกครั้ง


ภาพนี้ครั้งแรกถูกปฏิเสธจาก Shutterstock ด้วจ เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้า

ผู้ตรวจสอบภาพสงสัยว่าลายผ้านี้จะมีลิขสิทธิ์ (รูปช้าง)  ผู้เขียนจึงได้ส่งเข้าไปใหม่ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมสั้น ๆ ว่าภาพนี้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

โดยไม่ได้แก้ไขใด ๆ ที่ไฟล์ภาพ แก้ไขเฉพาะคำอธิบายภาพ และสามารถผ่านได้ในการส่งครั้งที่สอง

          ที่ Dreamstime การที่เราส่งภาพซ้ำเข้าไปและถูกปฏิเสธอีกครั้ง อัตราการผ่านภาพของเราก็จะต่ำลง ซึ่งจะมีผลทำให้สิทธิในการ Submit ภาพต่อสัปดาห์ของเราลดน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากที่นี่จะให้สิทธิในการ Submit ภาพต่อสัปดาห์ตามจำนวนของเปอร์เซ็นต์ที่ภาพได้รับการ Approved ภาพผ่านมาก ก็ได้รับสิทธิ Submit ภาพมาก  เป็นต้น

          สำหรับช่างภาพแนวสต็อกแล้ว แม้ประโยคเหล่านี้ จะมาพร้อมความผิดหวังที่ภาพถูกปฏิเสธ แต่ถ้าหากว่ารู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุผลเหล่านี้ ด้วยการอ่านอย่างพินิจพิจารณา แล้วนำมาปรับปรุงงานของตัวเองให้ดีขึ้น เหตุผลที่เราไม่อยากได้รับเหล่านี้ ก็จะกลายเป็นเครื่องมือบอกทางไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจขายภาพสต็อกได้เป็นอย่างดี

ใส่คีย์เวิร์ดให้ภาพสต็อก : ทิป...

ใส่คีย์เวิร์ดให้ภาพสต็อก : ทิปส์และเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องรู้

  การใส่คีย์เวิร์ดเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญในขั้นตอนการเตรียมภาพของคุณเพื่อส่งขาย ภาพโดย DaLiu มาดูกันว่า 10 คนขายสต็อกระดับเซียนใส่คีย์เวิร์ดกันยังไงให้เป็นงานง่าย ไม่ทำตัวเองให้เหนื่อย แต่แน่ใจได้ว่าภาพของพวกเขายังคงถูกลูกค้าค้นหาเจอในท่ามกลางภาพคู่แข่งจำนวนมากมายมหาศาล “คนขายสต็อกจำนวนมากใส่คีย์เวิร์ดกันแบบลวกๆ เอาเร็วเข้าว่า และมักคิดว่าขั้นตอนนี้เอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการภาพ” DaLiu ชัตเตอร์สต็อกคอนทริบิวเตอร์และช่างภาพจากกรุงปราก บอกกับเรา “แต่…เชื่อผมเถอะผมขอบอกว่าอย่างนี้...การหาและใส่คีย์เวิร์ดนั้นสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด สำคัญกว่าขั้นตอนอื่นๆ ที่คุณทำในขั้นตอนการเตรียมงานแต่ละครั้ง ดังนี้ ใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าและพยายามหาคำและวลีที่ตรงกับเนื้อหาที่สุดมาอธิบายภาพของคุณ”

15 ประเภท ภาพ stock ยอดนิยม ข้...

15 ประเภท ภาพ stock ยอดนิยม ข้อมูลจาก shutterstock

มาดูกันว่าภาพสต็อกโฟโต้ 15 แบบที่ได้รับความนิยม ลูกค้าค้นหากันมาก และจะช่วยให้พอร์ตของคุณกลายเป็นพอร์ตที่มียอดขายดี มีอะไรบ้าง ช่างภาพทั่วโลกมีความยินดี เราได้รวบรวมลิสต์รายการภาพสต็อกที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับถ่ายส่งสต็อก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก ที่ชัตเตอร์สต็อก เราค้นคว้าและวิเคราะห์ลึกลงไปอย่างละเอียดถึงแนวโน้มความนิยมภาพต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้สร้างสรรค์ภาพซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของพวกเราและบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด

Model Release และ Property Rel...

Model Release และ Property Release แบบที่ใ้ช้ส่งภาพขายออนไลน์ได้ทุกเว็บ

          ปัญหาอย่างหนึ่งของการส่งภาพไปขายออนไลน์ที่มี "คน" อยู่ในภาพ คือต้องมีการแนบสิ่งที่เรียกว่า "Model Release" ไปด้วย ถ้าไม่แนบ ก็จะไม่สามารถส่งผ่านได้ อ่านหลักเกณฑ์การกรอก Model Release ได้ ที่นี่ ครับ...

วิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็น...

วิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็น Payoneer ในเว็บ 123RF

          ช่วงหลังจากต้นปี 2020 มานี้ คนขายภาพออนไลน์ หรือ Contributor ชาวไทย ได้เปลี่ยนวิธีการรับเงินค่าขายภาพในเว็บต่างๆ จากเดิมที่เคยใช้อยู่ มาเป็น Payoneer กันมากขึ้นขึ้น เนื่องจากข้อดีหลาย ๆ อย่างของตัวแทนรับเงินออนไลน์แห่งนี้ที่มีเหนือคู่แข่ง...

วิธีสมัครรับเงินด้วย Payoneer...

วิธีสมัครรับเงินด้วย Payoneer เพย์โอเนียร์  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด

          ไม่ว่าจะขายภาพออนไลน์ หรือทำการค้าขายออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง เมื่อมีรายได้เป็นเงินต่างประเทศ และต้องการจะโอนเข้ามาเป็นเงินไทยในบัญชีธนาคารของเรา ทุกวันนี้จะนิยมใช้ตัวกลางในการโอนเงินระหว่างประเทศกันครับ สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา Payoneer ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจ่ายเงินระหว่างประเทศระดับแนวหน้า ที่พิเศษคือ ณ ปัจจุบันนี้ Payoneer ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่สามารถให้เรทในการแลกเปลี่ยนได้มากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ...

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่าย...

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่ายภาพแนวสตรีท

                ตัวผมเอง (ผู้เรียบเรียง) โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ใช่นักถ่ายภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพแนว Street Photography และกล่าวได้ว่า มีความรู้และประสบการในการถ่ายภาพแนวนี้น้อยมาก โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบถ่ายภาพในแนวปลีกวิเวก การไปยังสถานที่ที่ปราศจากผู้คนเป็นสิ่งที่ผมปรารถนามากกว่าการถ่ายภาพในที่มีคนมากๆ การถือกล้องไปถ่ายผู้คนหรือเหตุการณ์ที่เกิดบนท้องถนน เป็นประสบการณ์ที่แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยกับตัวผม

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนัก...

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์

บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul) 1.การเป็นนัก ขายภาพ และ นักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์ ทำให้เรามีอิสระ ในการกำหนดกิจวัตรประจำวันในชีวิต รวมถึงช่วงเวลาในการทำงานได้เอง โดยไม่ต้องเข้างาน 9 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น ตามแบบฉบับเดิมอีกต่อไป 2.การเป็นนักขายภาพ และ...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้น...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพออนไลน์

บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul)           มีเพื่อนๆ สมาชิกหลายๆ ท่านถามกันเข้ามาว่า ผมมีวิธีการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพ วันนี้ผมเลยขอรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ตนเองมี และคิดว่าคงมีประโยชน์ต่อนักขายภาพมือใหม่และผู้ที่ขายอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย แต่ต้องบอกก่อนว่า บทความนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการถ่ายภาพ ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการขาย และไม่ได้บอกเทคนิคอะไรเกี่ยวกับภาพถ่ายเลย แต่สิ่งที่ผมหวังให้ทุกๆ ท่านได้รับจากบทความนี้คือ “กำลังใจ”...

ธุรกิจคุณไปได้สวย ปลอดภัยไร้กั...

ธุรกิจคุณไปได้สวย ปลอดภัยไร้กังวล ด้วยภาพลิขสิทธิ์แท้ จาก Shutterstock

สำหรับผู้ต้องการซื้อภาพออนไลน์ Stock photo ถูกลิขสิทธิ์ ขอแนะนำเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับ 1 ของโลก คุณภาพสูง ราคาประหยัด ซื้อสะดวก ใช้งานสบายใจ www.shutterstock.com

ขายภาพออนไลน์ ภาพคนขายดี เริ่ม...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
ขายภาพออนไลน์ ภาพคนขายดี เริ่มจากคนใกล้ตัวได้เลยไม่ต้องคิดมาก

             เรื่องราวในตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผมเองถือว่าได้ทำมานานมาแล้ว แต่ยังไม่เคยนึกจะเอามาเขียนเป็นบทความเล่าสู่กันฟัง หรือเอาแนวคิดวิธีการต่างๆ มาฝากกันสักที ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีประโยชน์มากๆ สำหรับนักถ่ายภาพสต็อกทั่วไป สาเหตุที่ได้นำมาเขียนในครั้งนี้ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานสัมมนา “Thai Stock Photographer Meeting & Seminar” ที่ผมได้จัดไปเมื่อวันที่เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน...

สารพันวิธีคิด พิชิตภาพที่อยากไ...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
สารพันวิธีคิด พิชิตภาพที่อยากได้

                 สำหรับนักถ่ายภาพ หลาย ๆ คนคงเคยมีประสบการณ์คิดอยากจะถ่ายภาพบางอย่าง ประมาณว่ามีจินตนาการ มีความต้องการอยู่ในหัวแล้ว แต่มีเหตุผล มีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ไม่ได้ถ่ายภาพนั้น แล้วมานั่งเสียดายภายหลัง โดยเฉพาะปัจจัยนั้นเกิดจากตัวเอง ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจริง ๆ...

9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้ดูเด่น

                  มีมือใหม่หัดถ่ายภาพคนหนึ่งที่สนใจการขายภาพออนไลน์ ถามผมเกี่ยวกับภาพจำนวนหนึ่งของผมที่มีขายอยู่ในไมโครสต็อก ถึงวิธีคิดหรือวิธีการถ่ายภาพนั้นอย่างไรจึงออกมาในลักษณะที่เขาคิดว่า ตัวเขาเองพยายามถ่ายภาพลักษณะนั้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้ภาพที่ยังไม่เป็นอย่างที่อยากได้เหมือนที่เห็นจากภาพตัวอย่างดังกล่าว หรือจากภาพของนักถ่ายภาพท่านอื่นๆ ที่เคยเห็น เขาบอกว่า ดูเหมือนจะถ่ายง่าย แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ง่ายนัก คำถามนี้ถามสั้น แต่เวลาตอบยากมาก

Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่า...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่างใจคิด

              ในตอนนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่อง การถ่ายภาพให้ดู "กว้าง" ว่าพอจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง บางคนก็บอกว่า ถ่ายภาพมุมกว้างก็ไม่ยาก ใช้เลนส์กว้างๆ ถ่ายไปเดี๋ยวมันก็กว้างไปเอง อันนั้นก็ไม่เถียงครับ ยอมรับว่ามีส่วนถูกอยู่มาก แต่ในบางกรณีก็ไม่ทั้งหมด หลายๆ คนเจอปัญหาที่ว่า มีเลนส์มุมกว้างมากๆ แต่เวลาดูภาพที่ถ่ายมา มันรู้สึกว่ากว้างแบบ "ไม่สุด" หรือกว้างแบบไม่ได้ใจเสียที...

Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

              การเริ่มต้นเป็นนักถ่ายภาพของแต่ละคน มีที่มาไม่เหมือนกัน บางคนมีโอกาสจับกล้องมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ทำให้รู้สึกชอบการถ่ายภาพ บางคนนึกชอบขึ้นมาภายหลังก็ซื้อกล้องหัดถ่ายภาพเลย ผมเองเริ่มต้นการเป็นนักถ่ายภาพแตกต่างจากสองประเภทที่กล่าวมาคือ เริ่มต้นรู้สึกชอบการถ่ายภาพมานานหลายปี กว่าจะได้กดชัตเตอร์บันทึกภาพแรกในชีวิต ก่อนจะได้สัมผัสกล้อง SLR ตัวเป็นๆ นั้น ผมพยายามเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาอ่าน จำนวนมากเท่าที่จะหาได้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัด อ่านเรื่องดูภาพไปเรื่อยๆ  ในจำนวนหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ผมเคยอ่านนั้น มีอยู่เล่มหนึ่งที่ได้อ่านเมื่อประมาณก่อนปีพ.ศ.2530

Before and After

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Before and After

              นักถ่ายภาพที่ชอบการถ่ายภาพแนวธรรมชาติและท่องเที่ยวโดยทั่วไป คงจะรู้และเข้าใจตลอดถึงทำใจยอมรับได้ว่า ไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกทริปไม่ใช่ทุกสถานที่ ที่เราจะมีโอกาสได้ภาพสวยถูกใจหรือตรงตามความต้องการ หรือว่าดูดีเหมือนกับภาพที่เคยเห็นคนอื่นๆ เขาถ่ายกันตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพณสถานที่จริง มีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะได้ภาพสวยหรือไม่สวยสำหรับการออกไปถ่ายภาพแต่ละครั้ง เช่นสภาพอากาศโดยรวมอาจจะแย่มาก ไม่เอื้ออำนวยให้ถ่ายภาพในรูปแบบที่ต้องการได้

Post-processing นั้น สำคัญฉะนี...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Post-processing นั้น สำคัญฉะนี้

             นักถ่ายภาพแต่ละช่วงอายุ แต่ละประสบการณ์ แต่ละฐานะ มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพไม่เหมือนกัน ช่วงที่ผมเริ่มต้นสนใจการถ่ายภาพใหม่ๆ สมัยยังเป็นวัยรุ่นตอนต้น (นานมากแล้วครับ) ซึ่งขณะนั้นการถ่ายภาพยังใช้กันเฉพาะฟิล์มสไลด์กับฟิล์มเนกาตีฟเป็นหลัก คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไป และโปรแกรมตกแต่งภาพเท่าที่ผมทราบก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่ายังไม่เกิดขึ้นในโลกในขณะนั้น สำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่เช่นผม (และนักถ่ายภาพทั่วไปอีกเกือบร้อยละร้อย) การถ่ายภาพนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะเสียก็ต้องยึดหลัก...

Long Shutter Speed Exposure ช้...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Long Shutter Speed Exposure ช้าแต่ชัวร์ สไตล์คนถ่าย Stock

    ในฐานะคนถ่ายภาพแนวท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เป็นนักถ่ายภาพแบบยึดเป็นอาชีพ สถานที่ถ่ายภาพของผมโดยปกติ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานที่ประชนทั่วไปนิยมท่องเที่ยวกัน ไม่ใช่สถานที่พิเศษที่ต้องดั้นด้นไปถ่ายเพื่อหาความแปลกแตกต่างแบบสุดๆ หลีกหนีความซ้ำซากจำเจแบบไปบุกเบิกกันใหม่ เหมือนที่บรรดาเหล่ามืออาชีพจริงๆ เขาทำกัน นานๆ ครั้งจึงจะมีทริปพิเศษสักหน ด้วยความที่มักจะได้ถ่ายภาพสถานที่ที่คนอื่นเขาถ่ายกันแล้วเยอะแยะมากมาย บ่อยครั้งที่ต้องถ่ายภาพสิ่งที่เรียกว่า มุมมหาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพื่อไม่ให้ดูเหมือนๆ กับภาพของคนอื่นๆ อีกมากมายเกินไป หลายๆ ครั้งผมจึงต้องพยายามหาวิธีถ่ายภาพให้สถานที่พื้นๆ...

Composition หัวใจหลักของภาพสวย

on 01 กุมภาพันธ์ 2557
Composition หัวใจหลักของภาพสวย

                  ภาพถ่ายหนึ่งภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยหรือไม่สวย น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ ล้วนแต่มีรายละเอียดต่างๆ มากมายมาประกอบรวมกันเข้า ทั้งที่มองเห็นอยู่ในตัวภาพและแนวคิดเบื้องหลังที่เกิดภาพนั้นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพที่สวยงามดูน่าสนใจ ก็จะยิ่งมีรายละเอียดที่ว่านั้นมากยิ่งขึ้น ข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างภาพที่ดูธรรมดากับภาพที่ดูสวยงามน่าสนใจ ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Composition หรือองค์ประกอบภาพ สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพถูกตัดสินว่าเป็นอย่างไรจากความรู้สึกของผู้ดูภาพ แม้ว่าการถ่ายภาพจะเป็นงานศิลปะที่จินตนาการถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลักการหรือกฎพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะใช้จินตนาการได้อย่างอิสระเต็มที่ วาทกรรมสวยหรูดูดีมีระดับ ประเภท...

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

                ช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกว่าชอบการถ่ายภาพใหม่ๆ ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นยังไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง  ภาพแนวขาวดำ เป็นหนึ่งในรูปแบบภาพถ่ายที่มีความรู้สึกชอบมากเป็นพิเศษ แม้จะไม่มีสีสันอื่นใดอยู่ในภาพ แต่ภาพประเภทนี้ที่ผ่านการถ่ายและจัดการด้วยเทคนิคที่ถูกต้องก็ยังคงให้ความรู้สึกที่มีพลังได้เป็นอย่างดี เมื่อหลายปีที่แล้ว ในยุคที่อินเตอร์เน็ตและ Google ยังไม่ใช่สิ่งสามัญประจำบ้านอย่างปัจจุบันนี้ ช่องทางที่จะมีโอกาสได้ดูภาพถ่ายสวยๆ มีอยู่ไม่กี่วิธี หนึ่งในนั้นคือดูจากนิตยสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ราวๆ เกือบยี่สิบปีที่แล้ว ผมได้เห็นภาพขาวดำชุดหนึ่งที่ติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นภาพอุทยานแห่งชาติ Yosemite ในสหรัฐอเมริกา...

« »

Credentials ที่บางครั้ง Shutterstock ขอเมื่อเราส่งภาพ Editorial คืออะไร

06 กรกฎาคม 2557
Credentials ที่บางครั้ง Shutterstock ขอเมื่อเราส่งภาพ Editorial คืออะไร

            ในช่วงหลังๆ มานี้ เวลาเราถ่ายภาพเหตุการณ์ในงานหรืออีเว้นท์ต่างๆ ส่งไปขายออนไลน์แบบ Editorial ใน Shutterstock หลายๆ คนมักจะได้รับอีเมลตอบมาพร้อมกับการร้องขอสิ่งที่เรียกว่า Credentials ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการถามหาสิ่งนี้ ทำให้หลายๆ คนถึงกับงง เพราะว่าไม่เคยรู้ว่าต้องใช้สิ่งนี้มาก่อน ไม่ต้องแปลกใจครับ กติกาต่างๆ มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ...

Shutterstock Keyword Suggestions Tool

20 กรกฎาคม 2557
Shutterstock Keyword Suggestions Tool

            บทความนี้ ถือเป็นบทความที่ Update เนื้อหาในหนังสือ "แชะ!!...รวยทะลุเลนส์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" เกี่ยวกับเรื่องเว็บสำหรับหาคีย์เวิร์ดมาใส่ให้กับภาพของเราก่อนที่จะส่งเข้าไมโครสต็อก แต่เดิมในหนังสือ ผมแนะนำเว็บของ Yuri Arcurs ปรมาจารย์แห่งวงการขายออนไลน์ ซึ่งตอนที่เขียนต้นฉบับนั้น ยูริยังคงขายภาพในไมโครสต็อกแบบปกติอยู่...

ShutterTalk Thailand 2

30 กรกฎาคม 2557

  ShutterTalk Thailand #2 เวิร์คช็อปเพื่อคนขายภาพจาก Shutterstock Shutterstock เว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับหนึ่ง 1 ของโลก ได้มองเห็นความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคนขายภาพออนไลน์ชาวไทย ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ จึงได้ร่วมกับ StockPhotoThailand จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Thai Contributors หรือคนขายภาพชาวไทยของเราให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง จากเดิมที่เคยก้าวหน้าไปมากอยู่แล้ว...

มือใหม่ต้องอ่าน! คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย ไทยเวอร์ชั่น

17 ตุลาคม 2557
มือใหม่ต้องอ่าน! คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย ไทยเวอร์ชั่น

        ด้วยความภาคภูมิอย่างที่ยิ่งที่จะนำเสนอครับ ครั้งแรกที่ผมเห็นคู่มือฉบับนี้ เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บชัตเตอร์สต็อกเมื่อหลายเดือนก่อน ผมอ่านแล้วคิดว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากสำหรับคนขายภาพออนไลน์ทุกแนว ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ ผมอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนขายภาพออนไลน์ชาวไทยของเรา ได้มีโอกาสอ่านคู่มือเล่มนี้กันทุกคน ผมจึงได้ขอกับทางชัตเตอร์สต็อกว่า ผมขอเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้อีกภาษาหนึ่งได้ไหม ไม่คิดค่าแปล ขอแค่ให้อนุญาตเท่านั้น ที่เหลือผมจัดการเอง

วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

19 มีนาคม 2558
วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

            ชัตเตอร์สต็อกสามารถรับภาพ/คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง และชำระเงินไปยังผู้ขายภาพที่เปิดบัญชีเป็นชื่อบริษัทได้ โดยคุณต้องจัดส่งเอกสารที่จำเป็น ซึ่งออกโดยประเทศของผู้สมัครขายภาพ ที่สามารถระบุได้ว่าคุณเป็นเจ้าของในธุรกิจหรือบริษัทนั้น เอกสารแต่ละชนิดต้องเป็นเอกสารของทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ในกรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีแบบต่างๆ ที่เราจด เป็นต้น ซึ่งก็ใช้เอกสารคล้ายๆ กับเวลาเราไปทำธุรกรรมอะไรในประเทศไทยในนามบริษัทตามปกตินั่นแหละครับ

การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

27 สิงหาคม 2560
การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

          การขายคลิปวิดีโอใน Shutterstock เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นช่วงหลัง ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ตลาดผู้ซื้อเริ่มมีการใช้งานภาพเคลื่อนไหวแทนหรือเสริมงานภาพนิ่งมากขึ้นในการผลิตชิ้นงาน, อุปกรณ์ถ่ายภาพที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายและมีคุณภาพสูงมีราคาต่ำลง, ราคาขายคลิปวิดีโอต่อครั้งสร้างรายได้ให้กับ Contributor ได้มากกว่าภาพนิ่งโดยเฉลี่ย ฯลฯ ทำให้คอนทริบิวเตอร์จำนวนมาก ที่ไม่เคยขายคลิปวิดีโอมาก่อน พากันเข้ามาสู่ช่องทางการขายเนื้อหาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น เรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นของเรื่องดังกล่าวกันครับ

การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

08 สิงหาคม 2560
การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

          ไตเติ้ลหรือคำอธิบายภาพที่ยอดเยี่ยมนั้นต้องมีความโดดเด่นและใส่รายละเอียดให้ชัดเจน ให้มีลักษณะที่อ่านแล้วเหมือนเป็นประโยคหรือวลีสั้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงเอาคำเป็นคำๆ มาเรียงต่อกัน เทคนิคง่ายๆ ในการคิดไตเติ้ลคือให้คิดว่าคุณกำลังเขียนพาดหัวข่าวให้กับภาพนั้นๆ ของคุณ และพยายามตอบคำถามหลักๆ ให้ได้ว่าในภาพนั้น ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน และทำทำไม พยายามอธิบายและใช้คำที่อธิบายอารมณ์หรือความรู้สึกในภาพนั้นๆ...

จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

13 เมษายน 2558
จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

เรียบเรียงจาก http://www.shutterstock.com/panorama/story/komaintechanadta/           โกเมน เตชะนัดตา ใช้ชื่อในการขายภาพออนไลน์ Doggygraph สร้างสรรค์งานภาพวาดที่มีสีสันโดดเด่นสะดุดตาสำหรับใช้งานทั้งประเภท Editorials, งานโฆษณา, หนังสือ และสื่ออื่นๆ ผลงานของเขาเน้นรูปแบบแนวโครงร่างหรือแผนผังสถาปัตยกรรม และแนวดูสบายในสไตล์การ์ตูนเด็กที่ฉายทางโทรทัศน์ในเช้าวันหยุด อย่างไรก็ตาม งานของเขาไม่ได้มีอิทธิพลมาจากโทรทัศน์ แต่มาจากบ้านเกิดของเขา เชียงใหม่ ประเทศไทย

วิธีการกดเบิกเงินค่าขายภาพจากเว็บ Depositphotos.com

03 มีนาคม 2562
วิธีการกดเบิกเงินค่าขายภาพจากเว็บ Depositphotos.com

www.depositphotos.com เป็นเว็บขายภาพอีกแห่งหนึ่งที่มียอดขายภาพเป็นที่น่าพอใจ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และความน่าเชื่อถือของเว็บอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอด ขั้นตอนการอัปโหลดภาพก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไป แต่ขั้นตอนการเบิกเงินจะค่อนข้างชวนให้งงอยู่สักนิดสำรับคนที่จะกดเบิกครั้งแรกเมื่อมีรายได้ครบ 100 USD คือหลายท่านจะหาปุ่มกดเบิกไม่เจอ วันนี้จะนำวิธีการกดเบิกเงินค่าคอมมิชชั่นจากเว็บนี้มาฝากกันครับ เว็บนี้ใครมีเวลาว่างและอยากลองขยายหน้าร้านจากเว็บหลัก ก็น่าสนใจมากน่าลองครับ

วิธีทำเงินด้วยภาพจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณ

11 เมษายน 2562
วิธีทำเงินด้วยภาพจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณ

มาดูเคล็ดลับเบื้องหลังในการใช้ทักษะการถ่ายรูปเพื่อทำเงินสร้างรายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลก ก็ทำเงินได้ ทุกวันนี้ มีโอกาสสำหรับคนทั่วโลกที่จะทำเงินจากทุกๆ ที่ที่พวกเขาไป คำตอบอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่พกไปในกระเป๋าของคุณทุกที่อยู่แล้ว  ด้วยคุณภาพกล้องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมา โอกาสในการทำเงินจากภาพของคุณก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อนตามไปด้วย ที่ Shutterstock เราได้พัฒนาแอพสำหรับโทรศัพท์มือถือ ทั้ง IOS และ Android เพื่อรองรับโอกาสของคุณในเรื่องนี้ เราต้องการทำให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับคุณที่จะทำเงินจากการท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยังที่ต่างๆ ของคุณ ตอนนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า...

ทำเงินจากภาพ Stock photo ในวันหยุดของคุณ

21 เมษายน 2562
ทำเงินจากภาพ Stock photo ในวันหยุดของคุณ

เรียนรู้จากมืออาชีพถึงวิธีการถ่ายภาพ สำหรับพอร์ตฟอลิโอสต็อกแนววันหยุดพักผ่อนของพวกเขา ที่ทั้งละเอียดลออและสมจริง ในขณะที่ยังคงมีความสุขกับวันหยุดของพวกเขาไปในเวลาเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว คนประมาณ 100 ล้านคนวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และนั่นหมายความว่าธุรกิจจำนวนมากต่างก็มองหาภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อไปใช้ในงานการตลาดของพวกเขา จากตัวแทนนำเที่ยว ไปถึงโรงแรม ไปจนถึงนิตยสารเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นในปัจจุบันเป็นวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่จะค้นหาภาพในธีมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของครอบครัว

10 ทิปส์ ในการสร้างคีย์เวิร์ดและไตเติ้ลที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพของคุณ

07 กุมภาพันธ์ 2563
10 ทิปส์ ในการสร้างคีย์เวิร์ดและไตเติ้ลที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพของคุณ

          การใส่คีย์เวิร์ดหรือคำค้น และ คำอธิบายภาพที่แม่นยำตรงกับภาพ สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณขายภาพของคุณในช่องทางเว็บขายภาพออนไลน์ การใส่คีย์เวิร์ดและคำอธิบายภาพที่แม่นยำมีประสิทธิภาพลงไปในภาพถ่าย, ภาพวาด และวิดีโอของคุณ มีความสำคัญพอๆ กับการส่งภาพที่มีคุณภาพดีเข้าไปขายในเว็บ ในฐานะศิลปิน คุณทำงานหนักและใช้เวลาไปมากมายในการสร้างสรรค์ภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับให้ลูกค้านำไปใช้ สุดท้ายแล้วคุณกลับต้องเหนื่อยเปล่าเมื่อไม่มีลูกค้าคนไหนหาภาพของคุณเจอเลย ในตลาดขายภาพดิจิทัลอย่าง Shutterstock มีภาพถ่าย, ภาพวาด...

« »

ทำไม Content ของฉันจึงถูกปฏิเสธด้วยข้อหา Similar Content

07 สิงหาคม 2562
ทำไม Content ของฉันจึงถูกปฏิเสธด้วยข้อหา Similar Content

ถ้าภาพหรือวิดีโอของคุณถูกปฏิเสธด้วยข้อเหตุผล “Similar Content – เนื้อหานี้เหมือนกันมากเกินไปกับภาพอื่นหรือคลิปวิดีโออื่นที่มีผู้ส่งมาก่อนหน้านี้แล้วหรือกำลังเผยแพร่อยู่แล้ว (ในเว็บ Shutterstock)” มันเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่คุณส่งเข้าไปดูเหมือนหรือคล้ายกันอย่างมากกับภาพหรือคลิปวิดีโออื่น ที่ได้รับการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วในเว็บของเรา (ชัตเตอร์สต็อก)

วิธีแก้ภาพแนว COVID-19 โดนข้อหา Objectionable or offensive material

13 เมษายน 2563
วิธีแก้ภาพแนว COVID-19 โดนข้อหา Objectionable or offensive material

            ในช่วงเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19(CORONAVIRUS or COVID-19) กำลังระบาดหนัก เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสายงานขายภาพถ่าย และ...

6 ไอเดียเซ็ตอัพมุมสุดเจ๋ง Work from home แบบไม่ซ้ำใครแถมจัดแล้วถ่ายภาพส่งขายได้ด้วย

25 พฤษภาคม 2563
6 ไอเดียเซ็ตอัพมุมสุดเจ๋ง Work from home แบบไม่ซ้ำใครแถมจัดแล้วถ่ายภาพส่งขายได้ด้วย

อยากมีมุมทำงานในบ้านสวย ๆ เท่ ๆ ดูทันสมัยไว้เป็นแรงกระตุ้นให้ทำงาน work from home แต่ยังคิดแนวทางไม่ออก ลองดูตัวอย่างภาพสำนักงานที่ดูทันสมัยในบ้านแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์พื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทำงานที่บ้านของคุณเอง (แถมคนชอบถ่ายภาพ ยังถ่ายภาพมุมทำงานจากที่บ้านหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ ถ่ายส่งขายภาพออนไลน์ได้อีกด้วย ใครจะไปรู้ว่า ผ่านไปไม่กี่เดือน ยอดขายภาพถ่ายอาจจะได้เกินมูลค่าของที่ลงทุนซื้อมาจัดก็เป็นได้)

วิธีกรอกเอกสารภาษี W-8BEN ในเว็บ Shutterstock และเว็บอื่น ปี 2022

08 มกราคม 2565
วิธีกรอกเอกสารภาษี W-8BEN ในเว็บ Shutterstock และเว็บอื่น ปี 2022

คนขายภาพหลายๆ คนรอเงินค่าขายภาพจาก Shutterstock อย่างใจจดใจจ่อ บางคนก็แทบจะเป็นรายได้ทางเดียว ลุุ้นให้ชัตเตอร์สต็อกส่งเงินมาเร็วๆ แต่ เอ๊ะ ทำไมรอเท่าไหร่ไม่ส่งมาสักที ดูในกลุ่มต่างๆ เพื่อนๆ ก็บอกว่าตัดเงินไปแล้ว บางคนก็เริ่มได้รับเงินแล้ว ของเราเงียบสนิทปกติแล้ว ไม่ควรเกินวันที่ 10 ของแต่ละเดือน เงินค่าขายภาพของเรา ก็ควรจะเข้าบัญชีรับเงินเช่น Payoneer...

วิธีสมัคร Paypal แบบบัญชีธุรกิจ Business Account เช่น เปิดบัญชีในนามบริษัท

10 มกราคม 2565
วิธีสมัคร Paypal แบบบัญชีธุรกิจ Business Account เช่น เปิดบัญชีในนามบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 บัญชี Paypal ที่เป็นบัญชีบุคคล จะถูกจำกัดการใช้งานหลายๆ อย่าง ตัดการใช้งานที่เคยใช้ได้ออกไปเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานสายขายภาพหรือวิดีโอออนไลน์ ขายงานในเว็บมาร์เก็ตเพลสหลายๆ แห่ง แทบจะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากบัญชี Paypal ได้น้อยลงไปมาก บอกกันก่อนนะครับ ถึงจะเปิดเป็นบัญชีธุรกิจแล้ว ณ เวลานี้ก็ยังใช้รับเงินจาก...

วิธีกรอกฟอร์มภาษี W8-BEN-E สำหรับคนขายภาพออนไลน์ ในรูปแบบบริษัท ในเว็บ Shutterstock

24 มกราคม 2565
วิธีกรอกฟอร์มภาษี W8-BEN-E สำหรับคนขายภาพออนไลน์ ในรูปแบบบริษัท ในเว็บ Shutterstock

ใครที่ขายงานประเภท Stock ไม่ว่าจะเป็นวงการ Stock photo, stock video หรือค้าขายอออนไลน์กับเว็บที่มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็อาจจะได้รับการแจ้งให้มีการกรอกแบบฟอร์มภาษี เพื่อลดการถูกจัดเก็บภาษีจากยอดขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐ จากอัตราสูง 25%  แต่ประเทศไทยมีข้อตกลงทางด้านภาษีของการค้าขายประเภทนี้กับทางสหรัฐอยู่ ถ้าเรากรอกแบบฟอร์มภาษีถูกต้อง อัตราภาษีที่เราจะถูกหักไว้ก่อนจ่ายให้เราก็จะถูกเก็บเพียง 5% เท่านั้นครับ

คู่มือแนะนำการใช้งานและเลือกซื้อฟิลเตอร์ ND

04 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือแนะนำการใช้งานและเลือกซื้อฟิลเตอร์ ND

ทำไมช่างภาพมือโปร และสายวิดีโอ จำนวนมาก จึงบอกว่านี่คืออุปกรณ์ TOP 5 ที่ต้องมีติดกระเป๋ากล้องไว้เสมอ รู้จักและเข้าใจฟิลเตอร์ ND แต่ละชนิด เลือกซื้อไม่ผิดแน่นอน ฟิลเตอร์ที่ใช้ลดปริมาณแสงในการถ่ายภาพ หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าฟิลเตอร์ ND มีอยุ่หลายแบบ เรียกว่าเยอะจนคนที่เพิ่งหาข้อมูลเพื่อซื้อเจ้าฟิลเตอร์ชนิดนี้ไปใช้งาน ถึงกับงงกันไปไม่น้อยเลยทีเดียว ในคู่มือการเลือกซื้อนี้ เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่างฟิลเตอร์...

คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND

08 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND

คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND ถ่ายภาพความไวชัตเตอร์ช้าได้ทุกเวลา แม้ยามแดดเปรี้ยงในเวลาเที่ยงวัน การใช้ฟิลเตอร์ Neutral Density หรือ ND แบบปรับค่าลดแสงได้หลายระดับ Variable ND8-128 นั้นเหมือนเหมือนการใช้แหวนวิเศษ มันจะเปลี่ยนแสงที่แรงมากไปเป็นแสงที่ให้สีนุ่มนวลแบบสีพาสเทลได้ ถ่ายที่ f/2.8 กลางแดดเปรี้ยงโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าความไวชัตเตอร์ไว้ให้สูง เปลี่ยนคลื่นเป็นละอองนุ่มนวล ช่างน่าทึ่ง!

สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ Variable ND

03 มีนาคม 2565
สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ Variable ND

สรุปให้ ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับฟิลเตอร์ Variable ND คุณกำลังอยากรู้เกี่ยวกับฟิลเตอร์ ND อยู่ใช่มั๊ย มันคืออะไร และมันทำงานยังไง คำตอบแบบละเอียดอยู่ที่นี่แล้ว ฟิลเตอร์ลดแสงแบบปรับได้หลายค่า หรือ Variable ND ทำหน้าที่ลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่กล้อง ในขณะที่ฟิลเตอร์ ND แบบฟิกซ์จะบล็อกแสงแบบระบุตายต้วได้ค่าเดียวต่อฟิลเตอร์หนึ่งชิ้น ฟิลเตอร์ Varable...

วิธีการสมัครขายภาพใน vecteezy.com เว็บมาแรงในระบบเหมาจ่าย

16 มีนาคม 2565
วิธีการสมัครขายภาพใน vecteezy.com เว็บมาแรงในระบบเหมาจ่าย

www.vecteezy.com เป็นเว็บที่จัดว่ายังใหม่ที่มาแรงมากเว็บหนึ่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ระบบการขายของเว็บนี้เป็นระบบขายภาพแบบใหม่ที่มีแนวโน้มว่าต่อไปในอนาคต  รูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ลูกค้าที่ใช้งานภาพ และเว็บที่เปิดขายในรูปบบนี้จะเติบโตขึ้น คือมีทั้งดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี (แบบจำกัดการใช้งานและต้องให้เครดิต) กับแบบ Pro ซึ่งจ่ายเงินแล้วดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด  เว็บนี้รับทั้งประเภทภาพนิ่ง เวกเตอร์ และคลิปวิดีโอ มาดูการสมัครเป็นผู้ขายภาพในเว็บ Vecteezy กันครับ

จัดอันดับ 3 ฟิลเตอร์ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์

24 พฤษภาคม 2565
จัดอันดับ 3 ฟิลเตอร์ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์

บทความนี้ให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่า นี่คือฟิลเตอร์ 3 ชนิดที่ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพแลนด์สเคปที่สะกดสายตาผู้ชมได้ดีเยี่ยม ฟิลเตอร์ที่เราสวมไว้หน้าเลนส์ เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ แต่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นสำหรับสถานการณ์แสงที่ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากที่คุณจะพบเสมอเมื่อออกไปถ่ายภาพแลนด์สเคป

วิธีสร้างประกายแฉก/ประกายดาว ในภาพถ่าย

21 สิงหาคม 2565
วิธีสร้างประกายแฉก/ประกายดาว ในภาพถ่าย

ยกระดับการถ่ายรูปของคุณด้วยการเพิ่มแฉกแสงประกายดาวที่ดูตื่นตาตื่นใจลงไปในภาพ มาเรียนรู้ว่าคุณต้องการตั้งค่ายังไง และแนวทางใดใช้ในการจับแสงให้ออกมาเป็นแฉกประกายดาวสวยงาม และวิธีใช้ฟิลเตอร์ Stellar Filter Kit เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานสุดเท่ที่แตกต่างอย่างสวยงามของคุณ

shutterstock 487660069 400 2

Shutterstock233

Dreamtime

DepositphotosSideBarNew

Freepik233 v2

บทความยอดนิยม

facebook like box joomla